Z UWAGI NA PROBLEMY TECH. FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA KONKURS DLA MIESZKAŃCÓW OPOLSZCZYZNY, TERMIN ZGŁOSZENIA ZOSTAJE WYDŁUŻONY DO 16 WRZEŚNIA BR. JEDNOCZEŚNIE ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO POWTÓRNEJ REJESTRACJI. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

Od(r)ą do Wolności

Konkurs dla mieszkańców

Konkurs „Wpłyń w rejs z Niepodległą”, realizowany w ramach projektu Wojewody Opolskiego „Od(r)ą do wolności”, to propozycja dla wszystkich, pełnoletnich mieszkańców Opolszczyzny.

Jego celem jest m.in. wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej i zwiększenie świadomości dot. wydarzeń historycznych i patriotycznych w kontekście 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Nagrodą w konkursie jest rejs statkiem po Odrze, który odbędzie się 27 września 2019 r. Realizatorem rejsu dla laureatów Konkursu jest Stowarzyszenie Port Jachtowy Krapkowice.

Aby otrzymać zaproszenie na wspólny rejs, wzbogacony licznymi atrakcjami oraz wykładem naukowym, należy odpowiedzieć na pytanie: „Jak wspominasz wejście Polski do Unii Europejskiej?”. Odpowiedź na pytanie należy przesłać za pomocą formularza informacyjnego.

Na Państwa zgłoszenie czekamy do 10 września br. Rejs realizowany jest w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lat 2017-2022.

Formularz Rejestracji Uczestnika

weź udział Konkursie.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO), informujemy że:

• Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników Kongresu jest Wojewoda Opolski z siedzibą i adresem: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email iod@opole.uw.gov.pl lub listownie pod adresem Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
• Od Uczestników Konkursu plastycznego „Odrą do Wolności 15 lat Polski w Unii Europejskiej”, będą zbierane następujące dane osobowe:
1) imię i nazwisko,
2) adres email oraz adres korespondencyjny,
3) data urodzenia Uczestnika konkursu ,
4) nazwa szkoły, do której uczęszcza Uczestnik konkursu,
5) wizerunek
• Organizator zastrzega sobie prawo do skorzystania z serwisu zewnętrznego do przeprowadzenia rejestracji uczestnictwa w Konkursie.
• Dane osobowe podane przez Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu stworzenia listy jego Laureatów .
• Dane osobowe mogą być przekazywane przez Organizatora – Głównemu Partnerowi, Partnerom Konkursu w ramach współpracy na rzecz realizacji Konkursu i nagrody głównej, a także w celu publikacji wizerunku Uczestników w materiałach informacyjnych i promocyjnych, a także w celach archiwizacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 7.
• Organizator zastrzega sobie prawo do skorzystania z danych Uczestników w przypadku organizowania przez Organizatora kolejnego przedsięwzięcia z zakresu żeglugi śródlądowej, celem skierowania zaproszenia do wzięcia w nim udziału oraz prawo do udostępnienia tych danych Głównemu Partnerowi, Partnerom Konkursu, w przypadku organizowania przez nich przedsięwzięcia z zakresu żeglugi śródlądowej.
• W czasie trwania Konkursu oraz rejsu – będącego nagrodą główną w zabawie, Organizator, Główny Partner, Partnerzy lub przedstawiciele mediów mogą przeprowadzać sesje fotograficzne i video.
• Zebrane dane mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Administratora.
• Administrator będzie przetwarzał wskazane w ust. 3 dane osobowe Uczestników na podstawie:
1) prawnie uzasadnionego interesu, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest umożliwienie Uczestnikom Wydarzenia wzięcia w nim udziału, organizacja i przeprowadzenie Konkursu oraz Rejsu – będącego nagrodą główną w zabawie, publikacja informacji o ww. Wydarzeniu ,
2) dobrowolnej zgody, wyrażonej przez Uczestnika Konkursu , tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
3) przepisów prawa, tj. art. 6 ust.1 lit. c RODO, dotyczących archiwizowania dokumentów.
• Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie wynika z przepisów prawa, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i umożliwienia Organizatorowi jego organizację
• Uczestnicy, których dane przetwarza Organizator, mają prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania danych,
3) żądania usunięcia danych,
4) ograniczenia przetwarzania danych,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane dotyczą.
• Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
• Administrator zobowiązuje się do podjęcia wszelkich środków bezpieczeństwa danych zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe będą chronione zgodnie obowiązującymi przepisami prawa.
• Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów, tj. przez okres 3 lat.

„Jak wspominasz wejście Polski do Unii Europejskiej?”

0 dodaj 1
Wpisz wynik poniżej:

.

Wyrażam zgodę i zapoznałem się z Regulaminem dla Uczestnika
Wyrażam zgodę i zapoznałem się ze zgodą na wykorzystanie wizerunku i wypowiedzi
Wyrażam zgodę i zapoznałem się z oświadczeniem dot. praw autorskich - autor projektu
Wyrażam zgodę i zapoznałem się z oświadczeniem dot. praw autorskich - uczestnik konkursu
Pliki do pobrania: